НАЧАЛО
КОНТАКТИ
ЗА НАС
УСЛУГИ
РАБОТА
               
| ПИСМЕН ПРЕВОД   | УСТЕН ПРЕВОД   | ЛЕГАЛИЗАЦИЯ   | ЦЕНИ
 

За да бъде признат в България документ издаден от чужда държава, и обратно, български документ да бъде признат в друга държава, той трябва да бъде преведен и "легализиран".

За да бъде направено от МВнР удостоверяване (заверка) на подписа на преводача, преводите на български или чужди документи трябва да са извършени само от български преводачески фирми, които имат сключен договор с Министерството на външните работи. Консулски отдел не заверява преводите на документи, направени в чужбина.

Ние организираме целият процес от превода на документа на наша бланка с подписа на преводача и печата на агенцията, до заплащането на необходимите държавни такси, снабдяването му с изискуемите заверки /в случай че са необходими/ и представянето му в определените институции за легализация.

Цената за легализация на даден документ зависи от няколко важни компонента (срок, институции през които трябва да премине документа, на колко езика е документа, необходим ли е апостил и т.н.), ето защо се въздържаме да посочим в сайта конкретни цени.

Уважаеми клиенти, обадете ни се или изпратете по електронната поща документа/те за легализация , посочвайки вашия телефон за връзка. След преглед на файловете, ние ще се свържем с вас за да уточним цялата процедура и да ви предложим коректна ценова оферта.

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Съществуват 3 варианта за оформяне на документи от и за чужбина

• ЗАВЕРКА С АПОСТИЛ

На 30 април 2001 г. за Република България влeзe в сила Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, съставена в Хага на 5 октомври 1961 г.
Конвенцията предвижда поставяне върху самия документ или в приложение към него на специално удостоверение (apostille). Снабдените с оригинален “апостил” документи се освобождават от всякакви следващи форми на заверка и легализация (от други висшестоящи местни органи в страната на издаване, както и от дипломатическото или консулско представителство на държавата - страна по конвенцията, на чиято територия трябва да се представят).

Апостилът представлява заверката на документа от Министерство на правосъдието или от Министерство на външните работи на Република България. Необходим е, когато превежданите документи са предназначени за страна, която е подписала по-горната конвенция. Всяка страна сама определя кои нейни органи имат право да поставят апостил.

В случай че документите не притежават или не могат да бъдат снабдени с “апостил”, те трябва да бъдат легализирани съгласно общоприетата досегашна процедура – да са заверени от Министерството на външните работи на издаващата държава, след което – легализирани от българското дипломатическо или консулско представителство в тази държава или акредитирани за нея.

Списък на държавите – страни по Конвенцията от Хага от 5 октомври 1961 г. http://www.mfa.bg/content/2011/5/28/5.pdf

Същият режим се прилага и спрямо българските документи, предназначени да произведат действие на територията на някоя от посочените държави - страни по конвенцията. Органите, компетентни да поставят "апостил" върху българските публични актове, са :
• Министерството на правосъдието: за актовете на съдилищата и нотариусите
• Министерството на външните работи: за всички останали актове Такива са: документите за гражданско състояние и адресна регистрация на общините; различните удостоверения, сертификати, лицензи и други на министерства, държавни агенции и комисии; документите за образование, придобита квалификация и правоспособност; документи на НОИ, НСИ и други подобни.

Конвенцията не се прилага и не се снабдяват с "апостил" административните документи, пряко свързани с търговска или митническа операция, както и документите, изготвени от дипломатически или консулски представителства.

За да бъдат снабдени с “апостил” от Министерството на външните работи, българските документи трябва да имат в оригинален вид заверка с т. нар. “правоъгълен щемпел за чужбина” от издаващия или съответния висшестоящ орган, както и положен до щемпела кръгъл печат и подпис на оправомощеното да извършва тази заверка длъжностно лице.

• ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА ДОКУМЕНТИ ЗА/ОТ ДЪРЖАВИ, СЪГЛАСНО ДОГОВОР ЗА ПРАВНА ПОМОЩ

Когато между България и държава-страна по конвенцията има договор за правна помощ, освобождаващ документите от легализация, ще се прилага режимът на двустранния договор, съобразно посочените в него видове документи и начина за тяхното оформяне.

В същото време няма пречки документите да бъдат снабдени и с "апостил", въпреки облекчения режим по конкретния договор за правна помощ.

Такова оформяне е препоръчително, особено за заверявани от местен нотариус.

Документи (пълномощни, декларации, удостоверения), тъй като чрез поставения "апостил" българските органи ще получат съответните гаранции за правомощията на чуждестранния нотариус, извършил удостоверяването върху документа. Това съображение е валидно и по отношение на определени видове документи за чужбина, удостоверявани от български нотариус или друг орган.

Списък на държавите, с които се прилага режим на освобождаване на документи за легализация, предвиден в двустранни договори за правна помощ между тези държави и Република България
http://www.mfa.bg/content/2011/5/28/3.pdf

• ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА ДОКУМЕНТИ ЗА/ОТ ДЪРЖАВИ, НЕПОПАДАЩИ В ГОРНИТЕ ДВА СЛУЧАЯ

По отношение на документите, произхождащи от държави или предназначени за държави, които не са страни по посочената конвенция, се прилагат досегашните изисквания и процедура:

Чуждите документи трябва да са удостоверени (заверени) от Министерството на външните работи на издаващата държава, след което – легализирани от българските дипломатически и консулски представителства в тази държава или акредитирани за нея. Когато няма легализация от българското представителство в издаващата държава, такава легализация трябва да направи дипломатическото представителство на издаващата държава, акредитирано за България; българските документи трябва да притежават “апостил” от оправомощения наш орган или другата форма на удостоверяване (легализация) от Министерството на външните работи, след което се легализират от дипломатическото или консулско представителство на държавата, в която трябва да бъдат представени.

За да бъде направено от МВнР удостоверяване (заверка) на подписа на преводача, преводите на български или чужди документи трябва да са извършени само от български преводачески фирми, които имат сключен договор с Министерството на външните работи. Консулски отдел не заверява преводите на документи, направени в чужбина.

 

ДЕЖУРЕН ТЕЛЕФОН ЗА КОНСУЛТАЦИИ И ПОРЪЧКИ 0877504397

НА ВАШЕ РАЗПОЛОЖЕНИЕ СМЕ 24 ЧАСА 7 ДНИ В СЕДМИЦАТА
 
     
 
   
Designed by: www.olekkk.com